Privacybeleid

Privacyverklaring Lions Club IJsedal Tervuren

Lions Club IJsedal Tervuren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante wijze informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lions Lions Club IJsedal Tervuren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wie zijn we

Lions Club IJsedal Tervuren
Veeweidestraat 91
3080 Tervuren
info@@lions-ijsedal-tervuren.be

Waarom verzamelen/verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Lions Club IJsedal Tervuren verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Lions Club IJsedal Tervuren
  • informatie geven over de activiteiten van Lions Club IJsedal Tervuren via nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het afleveren van goederen en diensten
  • mogelijkheid tot contactname
  • het uitnodigen tot betalingen
  • wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen en verplichte verzekeringen

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij via deze Website de volgende persoonsgegevens van u vragen: Cookie; Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; telefoonnummer; naam bedrijf; adres; land; e-mailadres; Postcode; stad.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Lions Club IJsedal Tervuren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bv volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  • alle personen die namens Lions Club IJsedal Tervuren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • persoonsgegevens worden verwerkt in beveiligde databanken, die enkel door bevoegden kunnen worden verwerkt;
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. U kan eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. nieuwsbrieven). Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wijn gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen op info@@lions-ijsedal-tervuren.be .
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Lions Club IJsedal Tervuren behoudt zich het recht toe deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kan u vinden op onze publieke website.

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Tervuren Mei 2018